CO NAM GROZI ZA SPALANIE ŚMIECI?

Poniżej prezentujemy wyciąg z aktów prawnych obowiązujących w Polsce, które to akty dotyczą kar za spalanie śmieci.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 t.j.):

Art.5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

Art.10.2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21):

Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 t.j.):

Art. 363. Wójt. burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2015 poz. 1094 t.j.):

Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (…) podlega karze grzywny do 1 500 zł.

Opracowano na podstawie informacji ze strony: http://www.niskaemisja.info.pl