Stowarzyszenie „21” zgłosiło swoje uwagi w ramach konsultacji projektu uchwały antysmogowej, która obowiązywać ma w województwie łódzkim

Piotrkowski Alarm Smogowy, działający w ramach Stowarzyszenia „21” zgłosił swoje uwagi do projektu tzw. uchwały antysmogowej, która obowiązywać będzie na terenie województwa łódzkiego.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego rozpoczęto bowiem konsultacje społeczne tzw. uchwały antysmogowej, która obowiązywać ma w naszym województwie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania swoich sugestii do treści naszego, lokalnie, stanowionego prawa w zakresie ograniczania m.in tzw. niskiej emisji.

Link do strony znajduje się tutaj .

Poniżej prezentujemy natomiast treść uwag, zgłoszonych przez Stowarzyszenie „21”:

 

„Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8
90 – 051 Łódź

 

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw

Zaproponowane w projekcie uchwały terminy wejścia w życie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji i instalacji pieców, kotłów oraz kominków są zbyt odległe i daleko niewystarczające.

W par. 9 niniejszej uchwały określono daty wejścia w życie jej zapisów. Wnioskujemy o skrócenie terminów wejścia w życie poszczególnych uregulowań. W każdym miejscu zapisów gdzie określono datę rozpoczęcia eksploatacji na  01 stycznia 2020 rok wnioskujemy o zmianę na 01 stycznia 2018 rok, a tam gdzie określono datę rozpoczęcia eksploatacji na 01 stycznia 2022 rok, należy dokonać zmiany na 01 stycznia 2018 rok.

Wnioskujemy o wejście w życie uchwały 01 stycznia 2018 roku, a określenie dopuszczalnych okresów eksploatacji kotłów niespełniających norm określonych uchwałą, nie powinien być dłuższy niż 5 lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

Uzasadnienie:

Od 1 lipca 2017 roku w województwie małopolskim obowiązuje uchwała „antysmogowa”. W województwie śląskim taka uchwała zacznie obowiązywać  1 września 2017 r. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zakłada wejście uchwały w życie 1 listopada 2017 roku. W tych trzech województwach zakaz stosowania niskiej jakości paliw oraz zakaz instalowania pieców bezklasowych będzie obowiązywał najdalej od jesieni tego roku. Nie ma żadnych przeszkód dla wcześniejszego wejścia w życie tej uchwały w województwie łódzkim.

Zgodnie z projektem uchwały dla województwa łódzkiego przez ponad dwa lata będzie można instalować piece, które nie posiadają żadnych certyfikatów, a ich emisyjność jest większa niż 400 mg/m3. Jest to działanie niebezpieczne dla naszego zdrowia i może spowodować, że wszystkie niesprzedane kotły o niskich parametrach z terenu całego kraju trafią po zaniżonych cenach do naszego województwa, a spaliny będą truć mieszkańców przez kolejnych 13 lat (par 9 uchwały).

Dlatego postulujemy, aby jak najszybciej  został wprowadzony zakaz instalowania pieców niespełniających żadnych norm emisyjności oraz zakaz dotyczący stosowania paliw niskiej jakości. Maksymalnie w  terminie do 2022 r., powinny być wymienione piece, które nie spełniają wymagań odnoszących się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonej dla klasy 5 (PN-EN 303-5:2012)

Nie jest też dopuszczalne aby mocą niniejszej uchwały zezwalać jeszcze przez 2 lata na sprzedaż niskiej jakości paliw (określonych w par 4 uchwały). Konieczne jest określenie wcześniejszego jej wejścia w życie.

Uwaga do uzasadnienia uchwały:

Rysunek nr 3 „porównanie kosztów ogrzewania z różnych źródeł” nie koreluje z tekstem poniżej rysunku, cyt: „na powyższych rysunkach przedstawiono oszczędności wynikające z zastosowania lepszych jakościowo paliw …” Wnioskujemy o bardziej adekwatne ułożenie tekstu uzasadnienia.

Stowarzyszenie „21”, które powołało lokalny Alarm Smogowy w Piotrkowie Trybunalskim pragnie złożyć serdeczne podziękowania za podjęcie się trudu opracowania uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego. Ze swojej strony deklarujemy dalszą pracę nad propagowaniem idei czystego powietrza dla mieszkańców województwa.

Mamy świadomość, że o czyste powietrze w miastach walczyć należy nie tylko przez wspomniane w uchwale działania, ale też na innych polach. Ustawa Prawo ochrony środowiska określa kompetencje sejmików województw w podejmowaniu działań w ograniczonej sferze regulacji prawnych na rzecz czystego powietrza. Prosimy jednak o podjęcie działań, zgodnych z obowiązującym prawem (np. w dziedzinie edukacji i promocji) na rzecz propagowania proekologicznych rozwiązań). W Polsce np. ciągle mało mówi się o takim planowaniu miast, które umożliwia ich naturalne przewietrzanie. Naukowcy mówią tu o aerodynamice miast i ich klimacie. Podstawowym pojęciem są tu tzw. korytarze powietrzne, czyli pasy wolnej przestrzeni i zieleni, które umożliwiają wymianę powietrza w mieście. Niestety te „korytarze” są permanentnie zabudowywane, co wpływa na kumulowanie się zanieczyszczeń powietrza. Kolejnym problemem są zanieczyszczenia komunikacyjne. Są miasta w których ze starego autobusu miejskiego wydobywa się tyle spalin ile z małego kotła grzewczego. Prosimy o promowanie transportu ekologicznego. Istotne są też kwestie „zazieleniania” miast z wykorzystaniem roślin „smogochłonnych”. Wciąż jest zbyt mało informacji o tym jakie rośliny nasadzać w przestrzeni miejskiej.

Prosimy też aby w okresie przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza stosowna informacja była łatwo dostępna na stronie internetowej województwa łódzkiego.

Z poważaniem,

Stowarzyszenie „21”
Piotrkowski Alarm Smogowy”