ALTERNATYWA DLA PIECY WĘGLOWYCH I GAZOWYCH. JEST SZANSA NA DOTACJĘ TAKŻE DLA ROLNIKÓW

Od 01.01.2023 r. na terenie Województwa Łódzkiego nie będzie można używać bezklasowych piecy na paliwo stałe. Rozwiązaniem może być instalacja pompy ciepła i założenie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza od dnia 01.10.2021 r. nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „„Agroenergia” część 1: Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, określone są w treści Programu Priorytetowego „Agroenergia” oraz w Regulaminie naboru wniosków.

Beneficjentem pomocy, czyli ubiegającym się o dotację może być:

  1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
  2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z.

W przypadku składania wniosku, jako dzierżawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego (zgodnie z pkt. 1) lub działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych (zgodnie z pkt. 2).

Podajemy link do ogłoszenia WFOŚiGW:
https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/osoby-fizyczne-dla-beneficjentow/748-program-priorytetowy-agroenergia