NOWE PROGI ALARMOWANIA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Resort środowiska zaproponował nowe poziomy informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza, niższe od tych obowiązujących od 2012 r.

Obecnie w Polsce alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10 (rozporządzenie Ministra Środowiska z 2012 r.). Resort środowiska zaproponował obniżenie poziomów informowania i alarmowania, które wynosić będą odpowiednio 150 i 250 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10.

Minister Henryk Kowalczyk zaznaczył, że walka o dobrą jakość powietrza jest absolutnym priorytetem zarówno dla Ministerstwa Środowiska, jak i całego rządu. W walce o czyste powietrze istotne są przede wszystkim działania, które przyczyniają się do realnej poprawy jego jakości w Polsce, a tym samym do poprawy jakości życia obywateli.

Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie miejscowości posiadają stacje pomiarowe. W takich miejscach mieszkańcy nawet nie wiedzą jaki jest stan powietrza. Kolejną kwestią jest niedostateczna edukacja ekologiczna w zakresie wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców. Brak świadomości zagrożeń jest też często powodem lekceważenia problemu. Dzieje się to zarówno na poziomie władz, jak też na poziomie zwykłego mieszkańca. Tylko radykalne kroki, eliminujące źródła zanieczyszczeń powietrza przyniosą pożądany skutek. Na terenie Polski takim wzorem może być dla wszystkich Kraków w którym od września 2019 roku będzie obowiązywał absolutny zakaz używania paliw stałych.

Według raportów WHO – Światowej Organizacji Zdrowia pył zawieszony PM10, a w szczególności jego najdrobniejsze frakcje o średnicy do 2,5 mm, z uwagi na ich zdolność przenikania do pęcherzyków płucnych są jednym z najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń powietrza.Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Nawet krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego zanieczyszczenia jest niebezpieczna i może stanowić przyczynę nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu krążenia i oddychania, takich jak: skurcz oskrzeli i zaburzenia mechaniki oddychania, upośledzenie funkcji nabłonka oddechowego i zmniejszenie odporności układu oddechowego na infekcje, choroby niedokrwienne serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia, niewydolność krążenia, alergie i in.

Niestety, władze wielu miast i gmin w obawie przed utratą głosów wyborczych, nie wdrażają żadnych metod eliminowania smogu. Narażają w ten sposób zdrowie i życie nieświadomych mieszkańców.